Joshe

32 teksty – auto­rem jest Joshe.

Przygoda współczesnego Don Kichota

Słońce le­niwie wychy­lało się zza nieboskłonu, by już po chwi­li wy­pełnić mar­co­wy po­ranek swoimi ciepłymi pro­mieniami. Skow­ro­nek, który co ra­no budził mnie swoim de­likat­nym śpiewem, zer­wał się nag­le z gałęzi jabłon­ki. Szybko [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 16 marca 2016, 19:51

* * *

ten świat
mój włas­ny
szyf­rem w li­terach
szyf­rem w me­tafo­rach
kod nieśmier­telności
w każdym małym słowie 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 2 sierpnia 2015, 16:37

* * *

pog­rzeb
swo­je marzenia
czy­jeś nadzieje
cierpienie
wskrześ 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 1 sierpnia 2015, 18:18

Księżyc świeci nad na­mi, og­rze­wa nasze na­gie dusze promieniami. 

myśl • 15 czerwca 2015, 13:46

Dozwolone zabójstwo

„Za­mie­rzo­ne i przed­wczes­ne za­kończe­nie ciąży w wy­niku in­terwen­cji zewnętrznej, np. działań le­kar­skich. Prze­ważnie w efek­cie dochodzi do śmier­ci za­rod­ka lub płodu.”
A gdy­by chodziło o mnie? Za­raz, za­raz, jak to o mnie? To [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 6 fiszek • 1 czerwca 2015, 15:47

Praw­dzi­wie piękne ciało wy­nika z pięknej duszy. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 marca 2015, 12:19

Odtwórz
Naj­piękniej­sza his­to­ria o miłości.
Mężczyz­na był młody. Pra­cował z oj­cem, bar­dzo kochał matkę. Był niez­wykle mądry. Można po­wie­dzieć- ge­nial­ne dziec­ko. Ge­nial­ny mężczyz­na. I tak bar­dzo kochał. Roz­po­wiadał o tym całemu światu. Pomagał. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 marca 2015, 11:19

* * *

Wsłuchuję się w dźwięk deszczu. Widzę, jak krop­le wo­dy roz­bi­jają się o ok­no, które nie zdążyło zos­tać przysłonięte fi­ranką przez mamę. Przez to widzą mnie sąsie­dzi. Czy mi się zda­je, czy nie [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 13 grudnia 2014, 07:46

Życie

Ot­wieram dzien­nik i biorę do re­ki długo­pis, by na­pisać list do niez­na­nego ad­re­sata. Niez­na­nego mi, ani ni­komu, kto zna mnie.
Chcę na­pisać o praw­dzie, o szczęściu i smut­ku. O emoc­jach, które [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 5 fiszek • 12 grudnia 2014, 20:24

* * *

Zbyt wiele słów,
Zbyt mało treści.
Popłoch.
Wyścig szczurów
Dla sy­lab, głosek i liter.
Przecinki.
Małe żołnierzyki
Na straży porządku
Irracjonalnego,
Fałszywego.
Chore,
Że świat tak gna.
Chore,
Żeśmy się w nim zatracili.
Po uszy
Zanurzyli,
Zatopili,
Potopili,
Pochłonęli, wchłonęli cały
Bez reszty.
To już nie świat pędzi.
On tyl­ko nas goni.
 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 8 listopada 2014, 19:53

Joshe

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Joshe

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

17 marca 2016, 21:29Joshe sko­men­to­wał tek­st Przygoda współczes­ne­go Don Kicho­ta

16 marca 2016, 23:59Michał Kościej sko­men­to­wał tek­st Przygoda współczes­ne­go Don Kicho­ta

2 sierpnia 2015, 16:37Joshe do­dał no­wy tek­st ten świat mój włas­ny [...]

1 sierpnia 2015, 18:25Joshe sko­men­to­wał tek­st Dla tych co mi­jasz I [...]

1 sierpnia 2015, 18:18Joshe do­dał no­wy tek­st pogrzeb swo­je marze­nia czy­jeś nadzieje cier­pienie wskrześ

18 czerwca 2015, 13:26Joshe sko­men­to­wał tek­st Księżyc świeci nad na­mi, [...]

15 czerwca 2015, 13:49szpulka sko­men­to­wał tek­st Księżyc świeci nad na­mi, [...]

15 czerwca 2015, 13:46Joshe do­dał no­wy tek­st Księżyc świeci nad na­mi, [...]

1 czerwca 2015, 15:47Joshe do­dał no­wy tek­st Dozwolone zabójstwo

24 kwietnia 2015, 15:15Joshe sko­men­to­wał tek­st W wieku pięciu lat [...]